Beyond - 亞拉伯跳舞女郎 (1987年7月) 平面廣告

五人時期的Beyond (後右為88年離隊的劉志遠) 87年大碟,和阿梅妖女一樣, 大玩中東風情, 口號"超越亞拉伯 超越一切", 騎呢形象由亞姐潘銑儀設計,披披搭搭扮亞拉伯油王,睇番廣告,封面飛赴新加坡拍攝,甜蜜星馬印假期及Holiday Inn Park View Singapore贊助。

No comments: