Star Remix (1987) CD

收錄的歌曲跟黑膠盒帶不同, 4首歌變9首歌, 5個人變7個人, 有陳慧嫻和張學友的remix.
1. 譚詠麟 - 刺客 (Assassination Mix) 7'19"
https://www.youtube.com/watch?v=Jpj26uQOF2g
2. 陳慧嫻 - 跳舞街 (Jumping Mix) 4'36"
https://www.youtube.com/watch?v=WwVgz7Fgr-U
3. 鍾鎮濤 - 香腸、蚊帳、機關槍 (Trip-Mix Ⅱ) 5'28"
https://www.youtube.com/watch?v=YGU80zj9eqQ
4. 鄺美雲 - 傷心的我 (Heartbreak Mix) 6'43"
http://youtu.be/gY32GdXuu7M
5. 達明一派 - 迷惘夜車 (Lost Mix) 5'21"
https://www.youtube.com/watch?v=LLDBBgy9U7s
6. 張學友 - 局外人 (Dance Version) 5'33"
https://www.youtube.com/watch?v=xXFNadSuYXM
7. 陳慧嫻 - 反叛 (Illegal Mix) 6'16"
https://www.youtube.com/watch?v=FKQKW5IjM8c
8. 鍾鎮濤 - 魅幻 (Cousin Mix) 4'45"
https://www.youtube.com/watch?v=WdkJnxztdVQ
9. 譚詠麟 - 的士司機 (Taxi Mix) 5'43"
https://www.youtube.com/watch?v=ndJVS6P5Ozk

No comments: