Beyond - 真的愛妳 (1989)

曲 : 黃家駒 / 詞 : 小美
歌頌母愛的飲歌, 令Beyond的聽眾層面再mass一點, 形象再健康正面一點, 媽媽輩放心俾囡囡去追捧rock友喇. 有公屋開飯的畫面, 飾演家駒阿媽的是這位我們的老友記 : 綠葉女演員, 佢叫做溫雙燕.
https://www.youtube.com/watch?v=O5VhJdpZJnQ


Beyond - 真的愛妳 (1989) 白版碟



No comments: