Brian Eno - Deep Blue Day (1983) vs 達明一派 - 忘記他是她 (1989)

達明一派自己講"忘記他是她"編曲參考Brian Eno的環境音樂, 不是抄襲, 是靈感來源, 有人話聽下呢首"Deep Blue Day", 可以感覺到這些音樂根源.
https://www.youtube.com/watch?v=mZnRe6e20xE

No comments: