Beyond - 戰勝心魔 (1990) 戴面具演出

之後新藝寶同公司的王靖雯, 林海峰, 葛民輝, 黃翊, 劉漢樂都戴面具出來.
https://www.youtube.com/watch?v=6gIr5iBmrTU
電影"開心鬼救開心鬼"主題曲
曲 : 黃家駒 / 詞 : 翁偉微


Beyond - 戰勝心魔 鐵籠版MV
https://www.youtube.com/watch?v=88Vzm56_l_8


No comments: