Beyond - 未曾後悔 (1990) 電影"天若有情"插曲

曲: 黃家駒 / 詞 : 黃家強 / 編 : Beyond / 唱 : 黃貫中
1991年"Beyond放暑假"MV
https://www.youtube.com/watch?v=NDndOngLGYg
https://www.youtube.com/watch?v=ahP5KLDGlDE


Beyond - 是錯也再不分 (1990) 電影"天若有情"插曲
曲: 黃家駒 / 詞 : 黃貫中 / 編 : Beyond / 唱 : 黃家強
https://www.youtube.com/watch?v=Xzc7zjuMPhI

No comments: